sayenews.com

کد خبر : ۱۳۰۲
پ
تاریخ انتشار : ۱۷ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۱۱:۴۲
وي افزود: جمهوري اسلامي ايران معتقد است طي مباحث كميته آماده سازي و كنفرانس بازنگري آينده، كشورهاي عضو پيمان مي‌بايستي به عنوان نخستين اولويت به مساله عدم پايبندي برخي كشورهاي مشخص دارنده سلاحهاي هسته‌اي كه تهديدي جدي عليه امنيت بين‌المللي است، بپردازند.
نماينده دائم ايران در آژانس با بيان اينكه ايران به همكاري خود با آژانس مطابق با اساسنامه و NPT ادامه خواهد داد، تصريح كرد: ايران هرگز از حق غير قابل انكار خود در استفاده صلح آميز از انرژي هسته‌اي شامل چرخه سوخت به ويژه غني سازي اورانيوم دست نخواهد كشيد.

به گزارش فارس، علي اصغر سلطانيه سفير و نماينده دائم جمهوري اسلامي ايران در دفتر سازمان ملل متحد و ديگر سازمانهاي بين‌المللي در وين طي سخناني در دومين نشست كميته مقدماتي كنفرانس بازنگري معاهده عدم اشاعه سلاحهاي هسته‌اي (NPT) در ژنو گفت: معدودي از كشورها سعي دارند به غلط تلقين نمايند كه انرژي هسته‌اي مترادف سلاحهاي هسته‌اي است، اين در حالي است كه فعاليتهاي هسته‌اي كشورهاي فاقد سلاحهاي هسته‌اي عضو پيمان NPT تحت پوشش كامل پادمان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قرار داشته و اين كشورها پيشاپيش از دستيابي به سلاحهاي هسته‌اي دوري جسته و پرهيز كرده‌اند.

وي افزود: جمهوري اسلامي ايران معتقد است طي مباحث كميته آماده سازي و كنفرانس بازنگري آينده، كشورهاي عضو پيمان مي‌بايستي به عنوان نخستين اولويت به مساله عدم پايبندي برخي كشورهاي مشخص دارنده سلاحهاي هسته‌اي كه تهديدي جدي عليه امنيت بين‌المللي است، بپردازند.

نماينده ايران در آژانس با بيان اينكه برخي كشورهاي صنعتي به ويژه آمريكا، انگستان و فرانسه آپارتايد هسته‌اي را نهادينه ساخته‌اند، گفت: در عين حال همين كشورها وانمود مي‌سازند كه مبارزه كنندگان اصلي عليه شبكه‌ها هستند و جامعه بين‌المللي را به گمراهي انداخته‌اند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود تصويب يك رويكرد جديد در قبال عدم اشاعه و تاكيد بر الگوهاي بنيادين و واجد اولويت آن توسط كنفرانس بازنگري در آينده را يك امر الزامي دانست.

سلطانيه تصريح كرد: آژانس بين‌المللي انرژي اتمي يك سازمان تخصصي بين‌المللي است كه موظف به پيشبرد استفاده صلح آميز از انرژي هسته‌اي در سراسر جهان است و بر اساس اساسنامه خود دستور كاري مبني بر تحميل ممنوعيت و محدوديت بر كشورهاي عضو و خدشه‌دار ساختن امنيت ملي آنها در اختيار ندارد.

وي افزد: آژانس بين‌المللي انرژي اتمي آنگونه كه آمريكا سعي مي‌كند ترسيم نمايد و برخي رسانه‌هاي غربي نيز از آن دنباله روي مي كنند، يك مرجع ديده‌بان سازمان ملل متحد نيست.
نماينده ايران در آژانس در بخش ديگري با اشاره به اينكه همكاريهاي فني، ايمني و پادمان سه محور اصلي فعاليتهاي آژانس هستند، گفت: آژانس مي‌بايست رويكردي متوازن را نسبت به اين سه محور در چارچوب شرح وظايف اساسنامه‌اي خود اتخاذ كند.

به گفته سلطانيه آژانس تنها در صورتي در اجراي كامل شرح وظايف اساسنامه‌اي خود موفق عمل خواهد كرد كه اعتماد متقابل و همكاري نزديك براي استفاده صلح آميز از انرژي هسته‌اي بين كشورهاي عضو وجود داشته باشد.

وي خاطرنشان كرد: آن گروه از كشورهاي عضو آژانس كه عضو پيمان عدم اشاعه هستند به اميد و انتظار بهره‌گيري از مفاد 4 پيمان عدم اشاعه علاوه بر مفادي كه در مواد 1 و 2 اساسنامه آژانس وجود دارد، به پيمان پيوسته و تعهدات قانوني بيشتري را به عهده گرفته‌اند زيرا ماده 4 پيمان عدم اشاعه يك وظيفه قانوني "تعهد" را براي كشورهاي عضو به ويژه كشورهاي توسعه يافته در مساعدت به كشورهاي در حال توسعه مدنظر قرار داده است.

نماينده ايران در آژانس گفت:‌كشورهاي عضو معاهده عدم اشاعه خواهان رويكردي متوازن و غير تبعيض آميز مي باشند، بدين ترتيب ماداميكه كشورهاي دارنده سلاح هسته‌اي به تعهدات قانوني خود به ويژه به موجب ماده 4 پيمان عدم اشاعه عمل نكنند، ايجاد وظايف قانوني ديگري به بهانه تقويت پادمان از سوي كشورهاي فاقد سلاح هسته‌اي پذيرفتني نخواهد بود.

وي افزود: با درنظر گرفتن وضعيت مايوس كننده فعلي و جهانشمول نبودن پادمان در حاليكه پس از گذشت نزديك به 4 دهه هنوز بيش از 30 كشور موافقتنامه پادمان جامع را منعقد نساخته‌اند و اسرائيل با داشتن فعاليتهاي گسترده هسته اي هنوز مواد و تاسيسات هسته‌اي خود را تحت نظارت پادمان قرار نداده است، هر گونه توصيه ديگر مبني بر درخواست از كشورهاي عضو پيمان براي پذيرفتن وظايف حقوقي بيشتر توجيه‌پذير نبوده و بنابراين رد خواهد شد.

سلطانيه اظهارداشت: تقويت موافقتنامه پادمان جامع تنها در صورتي عملي خواهد شد كه جهانشمولي آن به سرعت تحقق يابد، استاندارد دوگانه فعلي بيش از اين از سوي كشورهاي فاقد سلاح هسته‌اي عضو پيمان تحمل پذير نيست.

نماينده ايران در آژانس تصريح كرد: بر اساس اساسنامه آژانس و پيمان عدم اشاعه، هيچ ممنوعيتي براي كشورهاي عضو براي انجام چرخه كامل سوخت هسته‌اي از جمله غني سازي و بازفرآوري وجود ندارد. كشورهاي عضو و اعضاء پيمان عدم اشاعه صرفاً موظف به اظهار هستند و دبيرخانه صرفاً وظيفه دارد كه اظهارات كشورها را راستي آزمايي نمايد، هيچ كس حق ندارد كه در مورد نيت يك كشور داراي حاكميت به قضاوت بنشيند، اطمينان و اعتماد اصولي بنيادين هستند كه در اساسنامه آژانس مندرج مي‌باشند.

وي با بيان اينكه هيچ گونه مفادي مبني بر ممنوعيت كشورهاي عضو از دستيابي به فن آوري، مواد و تجهيزات هسته‌اي براي مقاصد صلح آميز وجود ندارد، افزود: چنانچه تحريم يا ممنوعيت بر كشورهاي عضو تحميل شود، آنها طبيعتاً مي توانند مواد و فن‌آوري لازم را براي برنامه‌هاي صلح آميز هسته‌اي خود از هر منبعي كه در دسترس باشد حتي در صورت تقبل هزينه بيشتر تهيه نمايند.

سلطانيه خاطرنشان كرد: هرگونه اطلاعات ارائه شده به آژانس مي‌بايستي در انطباق كامل با مواد مربوط مندرج در موافقتنامه پادمان جامع باشند و ملزم ساختن به ارائه اطلاعات بيشتر موجب عدم اعتماد بين كشورهاي عضو و آژانس مي‌شود لذا بايستي از اين امر اجتناب نمود.
به گفته وي كشورهاي عضو تنها موظف به گزارش صادرات و واردات مواد و تجهيزات خاصي هستند كه در موافقتنامه پادمان جامع مشخص شده‌اند نه بيشتر و نه كمتر.

نماينده ايران در آژانس كه در دومين نشست كميته مقدماتي كنفرانس بازنگري معاهده عدم اشاعه سلاحهاي هسته‌اي (NPT) در ژنو سخن‌ مي‌گفت، اظهار داشت: مقررات خودسرانه كنترل صادرات كه از سوي گروه كشورهاي صنعتي مانند كميته زانگر و گروه عرضه كنندگان مواد هسته‌اي تحميل شده است، فراتر از معيارهاي پادمان آژانس قرار دارد و بدين ترتيب موافقتنامه پادمان آژانس را كه مبتني بر معيارهاي مذاكره شده از سوي تمامي كشورهاي عضو مي‌باشد را تضعيف مي‌كند.

وي در عين حال افزود: حفاظت از اطلاعات محرمانه‌اي كه در جريان اجراي پادمان، به ويژه بازرسي‌ها ارائه مي‌شود و مستقيما با امنيت ملي كشورها ارتباط دارند، تحت مسئوليت كامل آژانس قرار مي‌گيرد.

به گفته سلطانيه با در نظر گرفتن اين واقعيت تلخ كه مواد و فعاليتهاي حساس مرتبط با برنامه‌هاي تسليحات هسته‌اي كشورهاي دارنده سلاح هسته‌اي از هر گونه پادمان و نظارت معاف مي‌باشند، موافقتنامه پادمان آژانس با كشورهاي فاقد سلاح هسته‌اي كه كاملاً داوطلبانه هستند يك سند بي معني است كه منابع آژانس را به هدر مي‌دهد.

وي گفت: متاسفانه افكار عمومي از اين واقعيتهاي فني و حقوي مطلع نيست و به واسطه اظهار پايبندي كشورهاي داراي سلاح هسته‌اي به پروتكل الحاقي گمراه مي‌شود.

نماينده ايران در آژانس گفت: به دليل ناتواني رژيم پادمان آژانس به فوريت ضرورت دارد تا يك مكانيسم معتبر راستي آزمايي بين‌المللي جهت اجراي ماده شش NPT در مورد برچيدن تسليحات هسته‌اي توسط كشورهاي هسته‌اي ايجاد شود و ايستي تمايز مشخصي ميان تعهدات حقوقي و اقدامات داوطلبانه وجود داشته باشد، روشن است كه اقدامات داوطلبانه نبايد تبديل به تعهدات الزام آور حقوقي گردند.

سلطانيه تكيد كرد: اينكه از كشورهاي غير هسته‌اي عضو NPT خواسته شود كه با حسن نيت به تعهدات پادماني خود پايبند باشند و تعهدات حقوقي بيشتري همچون پروتكل الحاقي را بپذيرند در حالي كه كشورهاي دارنده سلاح هسته‌اي و كشورهاي غير عضو معاهده مي‌توانند به طور داوطلبانه انتخاب نمايند كه چه بخشي از برنامه‌هاي هسته‌اي شان تحت نظارت قرار گيرد, بي‌مورد است.

وي در عين حال خاطرنشان كرد: پروتكل الحاقي ماهيتاً داوطلبانه است و نمي‌تواند به كشورهاي عضو NPT تحميل گردد. ضمن يادآوري تاكيدات قوي در مورد ماهيت داوطلبانه پروتكل الحاقي كه در طي كنفرانس عمومي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي صورت گرفت و اين حقيقت كه همانطور كه مديركل آژانس گزارش داد در بيش از 100 كشور هنوز پروتكل الحاقي تصويب نشده است، تاكيدات بايد بر روي جهانشمولي موافقتنامه جامع پادمان با فشار آوردن بر اسرائيل جهت پيوستن به NPT ، برچيدن تسليحات هسته‌اي‌اش و قراردادن تمامي مواد و تاسيسات هسته‌اي‌اش تحت نظارت آژانس مطابق با الزامات كامل پادمان صورت گيرد.

نماينده ايران در آژانس اضافه كرد:‌ طي دهه گذشته تصميمات زيادي توسط آژانس براي تقويت كارايي سيستم پادمان گرفته شده است. اين اقدامات از آن جمله تدوين ترتيبات فرعي و پروتكل الحاقي، به طور قابل ملاحظه‌اي اختيار قانوني آژانس را جهت انجام وظايفش افزايش داده است اما عدم اطمينان كامل به كارايي پادمان هنوز وجود دارد.

وي افزود: جمهوري اسلامي ايران مصمم است كه اقدامات دسته جمعي را با ديگر كشورهاي صلح دوست جهت فشار بر رژيم صهيونيستي اسرائيل ادامه دهد براي اينكه آن را در چارچوب قوانين و مقررات بين‌المللي نگاه دارد، آن را مجبور سازد كه به NPT بپيوندد تا سليحات هسته‌اي خود را رها و آنها را برچيند و تمامي مواد و تاسيسات هسته‌اي‌اش را بلا درنگ به طور كامل تحت پادمان آژانس قرار دهد.

نماينده ايران در آژانس تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران هرگز از حق غير قابل انكار خود براي استفاده صلح آميز از انرژي هسته‌اي شامل چرخه سوخت، به ويژه غني سازي اورانيوم دست نخواهد كشيد.

سلطانيه در عين حال گفت: جمهوري اسلامي ايران به همكاري خود با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مطابق با تعهدات حقوقي اش مندرج در اساسنامه آژانس و NPT ادامه خواهد داد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پنجره
ویژه های سایه